قابلیت های جانبی کروز کنترل

قیمت


لیمیتر چیست؟

لیمیتر یا محدود کننده ی سرعت ، جهت محدود نمودن سرعت خودرو بکار می رود. هنگام استفاده از لیمیتر راننده می تواند بطور عادی با هر سرعتی کمتر از سرعت محدود لیمیتر رانندگی نماید و لیمیتر اجازه افزایش سرعت از محدوده تعیین شده را نخواهد داد. فشردن پدال گاز تا انتها باعث غیر فعال شدن لیمیتر می شود. این سیستم تنها در خودروهای دارای دریچه گاز برقی قابل استفاده است.*مزایا

جلوگیری از تخطی ناخواسته از سرعت مجاز در بزرگراهها

کاهش مصرف سوخت

حفظ سرعت مطمئنهآلارم سرعت چیست؟

آپشن آلارم سرعت جهت آگاه نمودن راننده از بیشتر شدن سرعت خودرو از محدوده تعین شده می باشد. هنگام استفاده از آلا