مزایای استفاده از کروز کنترل

مزایای استفاده از کروز کنترلامکان تثبیت سرعت خودرو در شرایط مختلف بدون استفاده از پدال گاز

جلوگیری از تجاوز ناخواسته سرعت از محدوده سرعت مجاز

امکان افزایش و یا کاهش دقیق سرعت خودرو تنها با استفاده از کلیدهای واسط

کاهش نوسانات دریچه گاز و در نتیجه کاهش مصرف سوخت

آسایش و راحتی به هنگام رانندگی به ویژه در مسیرهای طولانی

جلوگیری از خستگی راننده ناشی از تمرکز برای ثابت نگهداشتن سرعت، و در نتیجه افزایش امنیت